MENU

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie Przedszkola nr 8 w Mikołowie

"Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym."

Phil Bosmans

 

 

"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem
sto­sun­ku człowieka do człowieka."

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Aktualności

 • Uruchomienie działalności Przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka
  w Mikołowie, podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

  Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS
  w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię
  i możliwości kadrowe - przedszkole dysponuje maksymalnie 22 miejscami dla dzieci ( liczba może ulec zmianie: zmniejszeniu lub zwiększeniu).

 • Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.


  Otwieramy przedszkola od 6 maja br.


  Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte.

  Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

  Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego- Od 6 maja br. istnieje możliwość, że przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zostaną otwarte.- Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.- W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.- Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,- Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.- Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.- Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.- W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.- W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.- Wesprze dyrektora pla