• Zebranie z rodzicami

  SZANOWNI RODZICE

  Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci nowoprzyjętych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2021 (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Krakowskiej 30 w Mikołowie. Na zebranie zapraszamy jednego rodzica, nie zabieramy ze sobą dzieci.

 • Certyfikat

 • WNIOSEK O OPIEKĘ W CZASIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 • Deklaracja na rok 2020/2021

  Poniżej znajdują się deklaracje do wydrukowania i podpisania przez rodziców, których dzieci już uczęszczają do przedszkola.

  Rodzice dzieci nowo przyjetych otrzymają dokument do rąk własnych na zebraniu. • ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W CZASIE WAKACJI

  SZANOWNI RODZICE


  W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NASTĘPUJE ZMIANA ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA W  CZASIE WAKACJI.

   W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i personelowi placówki,  Przedszkole nr 8  pełni dyżur 
  w miesiącu lipcu i sierpniu tylko dla naszych wychowanków
  ( nie będzie możliwości zapewnienia opieki dla dzieci z innych placówek). Rodziców prosimy o przemyślane decyzje dotyczące posłania dziecka na dyżur wakacyjny , ponieważ jestem pracodawcą i   pracownicy muszą wykorzystać swoje urlopy też w tym okresie.

  Funkcjonowanie placówki będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych  z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Ze względu na   konieczność przestrzegania wytycznych MEN i GIS oraz dostępność kadry pedagogicznej, w okresie wakacyjnym nasze przedszkole dysponuje ograniczoną liczbą miejsc. Pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

  Wniosek i klauzulę o opiekę w okresie wakacji  należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola w godzinach pracy sekretariatu, tj. w godz. od 7.00-15.00 – celem rejestracji złożonego dokumentu. 

  Składanie wniosków odbywać się będzie w terminie od 15.06.2020r. do dnia 19.06.2020r. – decyduje kolejność zgłoszeń!  Dyrektor Przedszkola nr 8 

  Ewelina Malinowska

 • .

 • Wszystkim MAMOM życzymy samych pogodnych dni...

 • Uruchomienie działalności Przedszkola nr 8

  Uruchomienie działalności Przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka
  w Mikołowie, podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

  Uwzględniając rekomendacje MEN oraz  wytyczne przeciwepidemiczne GIS
  w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię
  i możliwości kadrowe -  przedszkole dysponuje maksymalnie 22 miejscami dla dzieci ( liczba może ulec zmianie: zmniejszeniu lub zwiększeniu).

  Z dniem 25 maja 2020r. obowiązuje nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Organizacja pracy, ma za zadanie uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.  Jedna grupa dzieci licząca do 9 osób, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać deklarowane godziny pobytu w przedszkolu.

   Zainteresowani rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy
  z opieką w domu, są zobowiązani do zapoznania się z Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora dotyczącym wprowadzenia następujących procedur:


  - Procedura dotycząca zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni  w Przedszkolu nr 8 w Mikołowie 

  - Procedura dotycząca przekazania i odbierania dzieci w Przedszkolu Nr 8 w Mikołowie

  Procedura dotycząca zasad higieny na placach zabaw w Przedszkolu nr 8 w Mikołowie


  Procedura dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 8 Mikołowie


  Procedura dotycząca zasad postępowania z zakażonym pracownikiem w Przedszkolu nr 8 Mikołowie


  - Procedura żywienia w Przedszkolu nr 8 w Mikołowie


  Procedura dotycząca stosowania środków ochrony indywidualnej w Przedszkolu nr 8 w Mikołowie


  oraz  z wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii.


   Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

   Wniosek i klauzulę można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce „Dokumenty”, dostarczyć do przedszkola – czynne w godz, od 700-1500 lub  wrzucić do skrzynki pocztowej na wejściu do przedszkola. Rodziców, którzy  deklarują  konieczność opieki i  zgłaszają  dziecko na zajęcia opiekuńcze spełniając przy tym  warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o   wypełnienie wniosku i klauzuli do dnia 21.05.2020r.        

 • INFORMACJE

  Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.


  Otwieramy przedszkola od 6 maja br.


  Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte.

  Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

  Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę priorytetem

  Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Zalecamy, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).

  Zalecamy również, aby grupa przedszkolna obejmowała dzieci w zbliżonym wieku,
  z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

  Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

  Przypominamy, że podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry sugerujemy, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.

  Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Zalecamy również, aby placówki posiadały pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.


  Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

  Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym. 


  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej

  Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Dlatego też przywracamy stacjonarną pracę poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Stąd potrzeba powrotu do stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.


  Zmiany terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Dyrektorzy szkół mogą zmieniać ustalone wcześniej daty dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów. Do tej pory przepisy na to nie pozwalały.

   

  Możliwy powrót do kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych słuchaczy szkół policealnych

  Od 4 maja br. wraca możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie.

  Będzie również możliwość odbywania przez słuchaczy szkół policealnych obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców.

  Kursy i praktyki będą możliwe pod pewnymi warunkami. Ich uczestnicy powinni wyrazić zgodę na udział, a szkoła/placówka, podobnie jak i pracodawca muszą zapewnić i zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

  Ponadto na czas pandemii rozszerza się formy realizacji praktyk zawodowych przez słuchaczy szkół policealnych i uczniów technikum, np. o zaliczenie pracy wykonywanej w danym zawodzie lub wolontariatu, stażu zawodowego zrealizowanego w ramach projektów unijnych czy też o realizację projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą.

   

   

   

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   

   

 • INFORMACJE

  Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego- Od 6 maja br. istnieje możliwość, że przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zostaną otwarte.- Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.- W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.- Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,- Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.- Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.- Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.- W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.- W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.- Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).- Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.- Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.Dyrektorze,- Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.- W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.- Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.- O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.- Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.- Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.- Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.- Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.- Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.- Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.- W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.- W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.- Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.- Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.- Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.- Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.- Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.Nauczycielu,- Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.- Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.- Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.- Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.- Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład.- Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.Rodzicu,- Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.- Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021

 • BIP Deklaracja dostępności

  Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.przedszkole8.edupage.org .

  Data publikacji strony internetowej: 2010-09-03.Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-09-03.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

  Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Malinowska, e-mail: sekretariat@p8.mikolow.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 226 07 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku jest dostępne po przywołaniu personelu przedszkola z apomocą dzwonka.
  2. Dostępność do korytarzy i schodów jest nieograniczona i ogólnodostępna. Nie dotyczy to stref wydzielonych dla pracowników przedszkola. 
  3. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu osiedlowym, znajdującym się przy ul. Waryńskiego w Mikołowie.
  4. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów z wyłączeniem psów asystujących.
  5. Przedszkole nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • .

  Kochani rodzice KOTKOW!

  Informujemy,że została założona grupa na Messenger, dzięki której nauczycielki kontaktują się z rodzicami w sprawie zdalnego nauczania. Prosimy, aby rodzice, którzy nie należą do tej grupy, skontaktowali się z wychowawczynią lub którymkolwiek z rodziców w sprawie przyłączenia do grupy.

  Dziękujemy.

 • ...

 • ...

 • .

 • .

  Drodzy rodzice i przedszkolacy!!!

  Wzorem lat ubiegłych Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka z inicjatywy grupy "Kotki" przystąpiło do charytatywnego konkursu dla grup dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół i burs szkolnych "Ile waży św. Mikołaj?".

  Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, 20113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025

  Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

  Polega on na zebraniu bilonu o jak największej wadze w przeliczeniu na jednego uczestnika konkursu ( w tym wypadku jedno dziecko naszego przedszkola).

  W zeszłym roku zajęliśmy XI, a dwa lata temu II miejsce. W tym roku liczymy na więcej:)

  A wiec do dzieła...startujemy 4 listopada. Zbiórka w naszym przedszkolu trwa do 25 listopada.

  Bilon (wyłącznie polski) można przynosić i wsypywać do specjalnych słoiczków w swoich grupach. Dla grupy, która zbierze największa ilość przewidziana jest słodka nagroda:)

  INFORMACJEOKONKURSIE:

  ul.Jezuicka4/9,20-113Lublin

  www.fsd.lublin.pl

  kom.883901428

  www.ilewazymikolaj.pl

  konkurs@ilewazymikolaj.p

 • ULGA TERMOMODERNIZACYJNA - SZKOLENIE

  ULGA TERMOMODERNIZACYJNA SPOSOBEM NA WALKĘ ZE SMOGIEM

   

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego w Mikołowie dotyczące Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 9 listopada 2018r. (Dz.U. Z 2018r. Poz.2246)

   

  PROŚCIEJ MÓWIĄC

   

  Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego są uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym.

  Zgodnie z ustawą, z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

   

  Dzięki tej uldze podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych między innymi na ocieplenie budynku jednorodzinnego, zakup ekologicznego pieca, solarów, pompy ciepła, ogniw fotowoltaicznych czy też okien i bram garażowych. Ulga termomodernizacyjna ma być uzupełnieniem działań realizowanych w ramach programu „Czyste powietrze”.

  Szkolenie odbędzie się dnia 13 czerwca 2019 r. o godz. 17.00
  w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

   

  Serdecznie Zapraszamy